Ηλεκτρονικά βιβλία και Ηλεκτρονική τιμολόγηση με Soft1

Από το 2018 έχει ξεκινήσει η συζήτηση της υποχρεωτικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού τιμολογίουκαθώς και της ενεργοποίησης των ηλεκτρονικών βιβλίων, για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτου μεγέθους, νομικής μορφής ή άλλων κριτηρίων.

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Στην πράξη η διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει εφαρμοστεί από πάρα πολλές επιχειρήσεις και η αναμενόμενη αλλαγή αφορά την καθολικά υποχρεωτική εφαρμογή τους από την 1η Ιανουαρίου του 2020.  Η ημερομηνία αυτή αποτελεί στόχο της ΑΑΔΕ.

Περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις και 18.000 χρήστες χρησιμοποιούν, ήδη, την πλατφόρμα ECOS της SoftOne για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική τιμολόγηση από όλες τις επιχειρήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λειτουργία των Ηλεκτρονικών Βιβλίων. Εφόσον μια επιχείρηση δεν εφαρμόσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση, στη μέχρι σήμερα ενημέρωση επισημαίνεται ότι τα τιμολόγια που εκδίδει θα ελέγχονται στο σύνολο τους από την ΑΑΔΕ.

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η νέα υποχρέωση της τήρησης των ηλεκτρονικών βιβλίων από την κάθε επιχείρηση είναι κάτι νέο και αναμένεται να μεταβάλει ριζικά τις ελεγκτικές διαδικασίες, δεδομένου ότι η ελεγκτική αρχή θα εξασφαλίσει σε άμεσο χρόνο, το σύνολο σχεδόντων πληροφοριών που αφορούν τις συναλλαγές των επιχειρήσεων.  Οι πληροφορίες αυτές αφορούν και την διακίνηση των εμπορευμάτων (Δελτία Αποστολής).  Παράλληλα θα οδηγήσει στην κατάργηση της ΜΥΦ και σε αρκετές μεταβολές στην καθημερινότητα των λογιστηρίων, κυρίως στο επίπεδο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (εισόδημα, ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους, χαρτόσημο κτλ).

Στο ενημερωτικό της ΑΑΔΕ, καταγράφεται ως ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2020.  Η ημερομηνία αυτή, δεν έχει οριστικοποιηθεί με νόμο ή εγκύκλιο και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ξέρουμε, αν θα ισχύσει τελικά και αν θα περιλαμβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων ή θα υπάρχει κάποια σταδιακή εφαρμογή. Τέλος, μέχρι και την οριστική ψήφιση σχετικού νόμου δεν είναι βέβαιο ότι οι πληροφορίες που έχουμε για το θέμα είναι πλήρης, ούτε αν θα υπάρξουν αλλαγές που θα αλλάζουν τις σχετικές απαιτήσεις κάνοντας αυτές λιγότερο ή περισσότερο δύσκολες.

Βασική προϋπόθεση για την διασύνδεση του λογιστηρίου της επιχείρησης με την βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, στην οποία θα εμφανίζονται τα ηλεκτρονικά βιβλία, αποτελεί η σωστή λειτουργία του λογισμικού παρακολούθησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων (ERP) που χρησιμοποιεί. Στο Soft1, το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων αλλαγών για τον συγχρονισμό με την βάση της ΑΑΔΕ αναμένεται να γίνουν αυτοματοποιημένα και με μικρή συμμετοχή της Connectline.

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η ύπαρξη των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν θα αντικαταστήσει την ενημέρωση των βιβλίων των επιχειρήσεων με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Τα λογιστήρια, θα συνεχίσουν να κάνουν τις εργασίες καταχώρησης, ελέγχου και τακτοποίησης, που κάνουν ως και σήμερα ,και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία θα ενημερώνονται ως προς τα έσοδα, τα κόστη και τους φόρους αυτόματα. Πρόσθετα, ο λογιστής θα πρέπει να κάνει όλες τις επιπλέον εγγραφές που αφορούν τους λοιπούς λογαριασμούς και οδηγούν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Επίσης, θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένους ελέγχους και συμπληρωματικές εργασίες, ώστε τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων (έσοδα, κόστη, φόροι) να είναι ίδια με αυτά που εμφανίζει στα βιβλία της η επιχείρηση.

Παρακάτω ακολουθεί μια επιγραμματική παρουσίαση του τρόπου ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων, την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και το Soft1 καθώς και των μεταβολών που επιφέρουν τα παραπάνω στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της επιχείρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *